Rezervirajte sada

phone icon
icon info Rezervirajte izravno kako biste dobili najbolje moguće ponude
search icon Provjerite
Rezervirajte sada icom x

Održivost- Travelife

POLITIKA ODRŽIVOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA

POLITIKA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

POLITIKA SURADNJE I PODRŠKE LOKALNOJ ZAJEDNICI

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM

POLITIKA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

IZVJEŠTAJ O ODRŽIVOSTI

 

POLITIKA ODRŽIVOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA

 

VIZIJA

Očuvanje okoliša jedan je od najbrže rastućih i najraširenijih problema modernog svijeta. Iako su potrebne inicijative na globalnoj razini kako bismo smanjili negativne efekte ljudske populacije na okoliš, zdraviji i održiv okoliš počinjemo graditi sa inicijativama lokalnog stanovništva i poduzetnika koji brinu o budućim generacijama. Hoteli Živogošće d.d. posvećeni su cilju odvijanja svih poslovnih aktivnosti bez da iste negativno utječu na okoliš i ljude.

SVRHA

Politika održivosti i zaštite okoliša odnosi se na sav posao i operacije koje poduzeća Hoteli Živogošće d.d. provodi u hotelskim objektima TUI BLUE Adriatic Beach Resort i TUI BLUE Makarska. Svi djelatnici, zaposlenici i ostali partneri obvezni su dijeliti vrijednosti poduzeća te biti usklađeni sa svim relevantnim lokalnim i Europskim zakonima u području održivosti i zaštite okoliša.

CILJEVI OKOLIŠNE POLITIKE

Naš planet žudi za boljom ravnotežom između ekonomskih Sistema i okoliša. Kako bismo podržali održivi razvoj, radimo na tome kako bismo na odgovorno ponašanje prema okolišu potaknuli ne samo naše zaposlenike, nego i goste te lokalno stanovništvo. Zajedničkim snagama, težimo ka ostvarenju slijedećih ciljeva:

Prevencija i minimalizacija rizika

Tijekom provođenja svih poslovnih operacija potrebno je imati na umu potencijalne rizike za okoliš. Izrazito je važno pravovremeno ažuriranje analize okolišnih rizika te mjerenje napretka i ispunjenja okolišnih ciljeva kako bi se štetni efekti prevenirali ili sveli na minimum.

Odgovorna upotreba energije

U svakome trenutku mora postojati nadzor potrošnje energije i ocjena efikasnosti potrošnje u svim objektima. Poduzeće kontinuirano poduzima mjere prema povećanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, opremanju objekata sa energetski efikasnim uređajima te implementaciji sistema za uštede energije.

Pametno upravljanje potrošnjom vode

Kontinuirano naglašavati važnosti odgovornog upravljanja vodom kako bi se osvijestio svaki pojedinac u poduzeću te potaknula implementacija pametnih rješenja i ostvarile uštede u potrošnji vode. Razvijati projekte koji će podići razinu efikasnosti potrošnje vode putem sakupljanja kišnice, sistema za pročišćavanje vode te adekvatnog sustava odvodnje.

Održivo upravljanje otpadom

Osigurati adekvatno prikupljanje, razvrstavanje i odlaganje svih vrsta otpada. Umanjiti proizvodnju otpada kroz odgovorno održavanje i ponovnu uporabu predmeta kada god je to moguće.

Zelena nabava

Uvijek razmotriti nabavu i upotrebu proizvoda koji se mogu reciklirati, izrađeni su od prirodnih i recikliranih materijala ili štede energiju. Potvrditi da svi dobavljači svoje poslovne aktivnosti provode u skladu sa ciljevima okolišnih politika te ih osvijestiti o okolišnoj politici poduzeća Hoteli Živogošće d.d.

Zaštita flore, faune i bioraznolikosti

Poduzeće ne smije biti involvirano u nabavu, korištenje ili ugrozu bilo koje ugrožene ili zaštićene biljne ili životinjske vrste. Važno je uvijek poštovati prirodnu bioraznolikost u područjima koji okružuju objekte kojima poduzeće upravlja te kontinuirano ulagati i brinuti o okolišu istih. Promovirati odgovorno ponašanje svih gostiju i zaposlenika prema okolišu te biljnim i životinjskim vrstama koje ga nastanjuju.

Osnažena lokalna zajednica

Sudjelovati u aktivnostima koje promoviraju održivost u lokalnoj zajednici te uključiti lokalnu zajednicu u inicijative poduzeća. Poticati projekte koji se bave okolišnim pitanjima putem donacija, dobrotvornog rada i promocije zajedničkih vrijednosti.

PRAĆENJE NAPRETKA

Poduzeće je izrazito posvećeno aktivnom i kontinuiranom provođenju politike održivosti i zaštite okoliša kako bi osiguralo napredak u svim područjima. Godišnji izvještaj o održivosti će informirati o uspješnosti poduzeća Hoteli Živogošće d.d. u ostvarenju svojih ciljeva i planiranih aktivnosti na području zaštite okoliša i održivosti. Izvještaj o održivosti će biti podijeljen i dostupan svim zaposlenicima, dobavljačima, partnerima i članovima lokalne zajednice i javnosti putem službenih web stranica poduzeća.

 

POLITIKA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

 

VIZIJA

Razumijevanje što su temeljna ljudska prava i kako je njihovo poštivanje povezano s poslom koje poduzeće obavlja, prvi je korak prema inkluzivnoj i progresivnoj radnoj okolini. Hoteli Živogošće d.d. su posvećeni promociji, zaštiti i integraciji ljudskih prava kao esencije svakodnevnih operacija.

OPSEG

Politika zaštite ljudskih prava odnosi se na sve poslovne aktivnosti i operacije koje provodi poduzeće Hoteli Živogošće d.d. u objektima Hotel TUI Blue Makarska i Hotel TUI Blue Adriatic Beach čijim radom upravlja. Očekuje se da svi djelatnici, dobavljači i ostali partneri dijele našu viziju te su u svojim aktivnostima usklađeni sa svim europskim i lokalnim zakonima i propisima.

CILJEVI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

Hoteli Živogošće d.d. aktivno promoviraju i štite ljudska prava u zajednici poduzimanjem koraka ka ostvarenju slijedećih ciljeva: · inkluzivno radno okruženje, zdrava i sigurna radna okolina, dobri uvjeti rada i beneficije za zaposlenike, zabrana prisilnog i dječjeg rada, sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja, zaštita privatnosti i osobnih podataka, prevencija nasilja i uznemiravanja, zaštita dostojanstva radnika, podrška inicijativama za zaštitu ljudskih prava te adekvatna reakcija na kršenje ljudskih prava

INKLUZIVNO RADNO OKRUŽENJE

Poduzeće osigurava jednak tretman za sve zaposlenike što podrazumijeva jednake prilike zapošljavanja, osposobljavanja, plaća, uvjeta rada i življenja. Nije dozvoljena diskriminacija ili nejednak tretman djelatnika temeljem rase, spola, dobi, religijskih uvjerenja, nacionalnosti, seksualne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa, invaliditeta ili bilo koje druge fizičke karakteristike.

ZDRAVA I SIGURNA RADNA OKOLINA

Hoteli Živogošće d.d. se obvezuje na ispunjavanje kriterija svih relevantnih regulativa na području zaštite na radu te će kontinuirano raditi na unaprjeđenjima.

Poduzeće se obvezuje zaštiti djelatnike i njihovo zdravlje tijekom rada u svakom smislu, a posebno: osigurati adekvatno održavanje i nabavu opreme, pomagala, pristup radnom mjestu, organizirati poslovne aktivnosti na način da su zdravlje i sigurnost radnika zaštićeni prema zakonski propisanim standardima ovisno o vrsti posla koji se obavlja, primjenjivati mjere zaštite na radu svo vrijeme tijekom rada i analizom rizika prevenirati ugrozu zdravlja ili sigurnosti radnika.

Poslodavac je obavezan omogućiti djelatnicima zdravstveni pregled ukoliko je to propisano zakonom. Uprava društva će Pravilnikom o radu propisati način zaštite na radu te implementacije zaštitnih sredstava, analizu rizika, obveze i odgovornosti poduzeća u skladu sa zakonom. Poslodavac je obvezan osiguravati djelatnika u slučaju ozljede ili nezgode na radnom mjestu.

PREVENCIJA NASILJA I UZNEMIRAVANJA

Poduzeće neće tolerirati neprimjereno, nasilno ili uvredljivo ophođenje i uznemiravanje gostiju, zaposlenika ili drugih članova zajednice.

Uznemiravanjem će se smatrati slijedeći oblici ponašanja: korištenje verbalnih izraza koji su uvredljivi, ponižavajući ili zastrašujući za drugu osobu; bulling, seksulano uznemiravanje; bilo koji oblik fizičkog nasilja; stvaranje nelagodne i neprijateljske atmosfere na radnom mjestu te zloporaba autoriteta i sl.

Radnik koji se smatra žrtvom uznemiravanja po bilo kojem navedenom obliku ponašanja, ima pravo podnijeti prigovor ovlaštenoj osobi za zaštitu dostojanstva djelatnika. Kada je prigovor takve vrste zaprimljen, u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora mora biti ispitan te sve potrebne mjere i radnje moraju biti poduzete. U procesu ispitivanja i rješavanja prigovora, ovlaštena osoba ima pravo ispitati podnositelja prigovora, osobu protiv koje je prigovor podnesen te po potrebi treće strane kako bi se utvrdila istinitost navoda iz prigovora. U slučaju potrebe za navedenim, svaki djelatnik ima pravo na prisutnost sindikalnog povjerenika, predstavnika radničkog vijeća ili zakonskog zastupnika tijekom ispitivanja.

Ukoliko poduzeće ne poduzme mjere kako bi preveniralo i zaustavilo uznemiravanje ili poduzete mjere nisu donijele rezultate, djelatnik koji je žrtva uznemiravanja ima pravo u roku 8 dana putem relevantnoga suda tražiti odobrenje za odsutnost s radnog mjesta dok se ne poduzmu radnje kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje.

Svi podaci prikupljeni tijekom rješavanja prigovora su tajni i povjerljivi o čemu pravovremeno moraju biti obaviješteni svi sudionici procesa.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zapošljavanja za potrebe ostvarivanja prava iz ugovora o radu, a temeljem zakona, djelatnici su poslodavcu dužni dati određene osobne podatke. Svi osobni podaci prikupljaju se u svrhe sklapanja ugovora o radu, izračuna i isplate plaća, izračuna poreza i poreznih olakšica, edukacije i osposobljavanja, zdravstvenog i mirovinskog osigurana, ostvarivanja prava na rodiljni, porodiljni dopust, bolovanje i sl.

Poslodavac se obvezuje da će prilikom prikupljanja niže navedenih podataka, iste pohranjivati, koristiti i čuvati poštujući sve europske regulative i nacionalne zakone: 1. Ime i prezime; 2. Osobni identifikacijski broj; 3. Dan, mjesec i godina rođenja; 4. Mjesto rođenja; 5. Adresa boravišta i prebivališta; 6. Mjesto rada; 7. Zanimanje; 8. Obrazovni stupanj; 9. Kvalifikacije za obavljanje pojedinih zadataka; 10. Odrađene radne sate; 11. Radno iskustvo kod poslodavca; 12. Trajanje ugovora; 13. Invaliditet; 14. Datum zaposlenja; 15. Datum prekida radnog odnosa; 16. Razlog prekida radnog odnosa.

Djelatnici su obavezni odmah po nastanku promjena u podacima obavijestiti poslodavca. Zaposlenici imaju pravo zadržati osobne podatke tajnima i ne dijeliti ih sa ostalim djelatnicima. Hoteli Živogošće d.d. obvezuje se na korištenje osobnih podataka isključivo u svrhe navedene u prvom paragrafu te se zabranjuje otkrivanje podataka drugim djelatnicima, trećim stranama ili bilo kakva uporaba istih u komercijalne svrhe.

ZABRANA PRISILNOG I DJEČJEG RADA

Strogo je zabranjena bilo koja vrsta prisilnog rada ili dječji rad. Poduzeće ne smije inzistirati na radu ili pružanju usluge sa strane pojedinca koji na iste nije pristao dobrovoljno, niti se služiti metodama zastrašivanja ili prijetnje kako bi pojedinca prisililo na rad. Sav obavljeni rad za poslodavca mora biti prethodno pismeno ugovoren te u skladu sa svim europskim i nacionalnim zakonima te kolektivnim ugovorom. Sve odredbe i uvjeti zaposlenja moraju biti transparentno predstavljeni djelatniku u pisanoj formi ugovora o radu prije nego što djelatnik krene sa radom. Ugovor o radu mora biti ovjeren popisom djelatnika i direktora društva prije početka rada.

DOBRI RADNI UVJETI I BENEFICIJE ZA ZAPOSLENE

Poduzeće se obvezuje osigurati konkurentne i adekvatne uvjete rada u skladu sa zakonom te trendovima industrije. Svim djelatnicima jamči se poštivanje svih europskih i nacionalnih zakona prilikom isplate plaća, obračuna radnih sati, prekovremenog rada, perioda odmora, korištenja godišnjih odmora ili plaćenog dopusta. Poduzeće se obvezuje osigurati ugodnu radnu atmosferu i adekvatne radne uvjete s obzirom na tip posla koji se obavlja.

SLOBODA UDRUŽIVANJA I KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Poslodavac potiče sve zaposlenike i partnere na otvorenu i progresivnu komunikaciju. Poslodavac neće stvarati prepreke udruživanju djelatnika u udruge, sindikate ili bilo koju drugu vrstu organizacije koja djelatniku može ponuditi zastupanje i potporu za ostvarivanje njegovih prava. Djelatnici članovi takvih organizacija neće biti ni na koji način diskriminirani, niti ometani u svojemu radu. Poslodavac je dobrovoljno voditi dijalog o svim temama relevantnim za dobrobit djelatnika te sudjelovati u procesima koji će rezultirati boljim radnim uvjetima i većim zadovoljstvom djelatnika. Poduzeće se obvezuje obavljati posao u potpunom skladu sa odredbama kolektivnog ugovora.

PODRŠKA INICIJATIVAMA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

Hoteli Živogošće d.d. snažno potiču sve inicijative za zaštitu ljudskih prava i promociju inkluzivnosti u zajednici. Poduzeće će sudjelovati u radu državnih i civilnih institucija kako bi dalo svoj doprinos sprječavanju kršenja ljudskih prava.

ADEKVATNA REAKCIJA NA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA

Raznolikost i uključivost temeljne su vrijednosti poduzeća: od svih zaposlenika očekuje se ophođenje sa poštovanjem prema svim djelatnicima, partnerima i trećim stranama na radnom mjestu, ali i izvan njega. Poduzeće se obvezuje odlukom odrediti odgovornu osobu zaduženu za zaštitu ljudskih prava i dostojanstva radnika čiji je zadatak prepoznavanje rizika, izvještavanje i poduzimanje mjera kako bi se spriječilo ili zaustavilo bilo kakvo kršenje ljudskih prava.

PRAĆENJE NAPRETKA

Posvećenost zaštiti ljudskih prava jedna je od najvažnijih vrijednosti u poduzeću Hoteli Živogošće d.d. Godišnje izvješće o održivosti pružit će informacije o naporima i uspjehu poduzeća u postizanju planiranih ciljeva i aktivnosti, odnosno o ostvarenom napretku u pitanjima povezanim s zaštitom ljudskih prava. Izvješće će biti podijeljeno sa svim zaposlenicima, dobavljačima, partnerima te ostalim članovima zajednice. Izvješće je za javnost dostupno na službenim javnim web stranicama poduzeća.

 

POLITIKA SURADNJE I PODRŠKE LOKALNOJ ZAJEDNICI

 

VIZIJA

Hoteli Živogošće d.d. pomažu i podržavaju inicijative koje mogu doprinijeti jačanju lokalne zajednice i donijeti nove prilike za sve njezine članove. Poduzeće nastoji biti partner u promociji lokanih vrijednosti i podrška razvojnoj strategiji zajednice.

OPSEG

Politika suradnje i podrške lokalnoj zajednici, važan je dio poslovnih politika poduzeća koji ima za cilj potaknuti i podržati lokalnu ekonomiju na razne načine – poticanjem razvoja konkurencije, otvaranjem novih radnih mjesta, obrazovanjem i osposobljavanjem djelatnika te kroz poslovna partnerstva s drugim poduzetnicima u zajednici. Sve odredbe politike odnose se na sve poslovne aktivnosti koje se provode u poduzeću Hoteli Živogošće d.d., odnosno objektima Hotel TUI Blue Makarska i Hotel TUI Blue Adriatic Beach čijim radom poduzeće upravlja.

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM I PREDTAVNICIMA LOKALNIH VLASTI

Poduzetništvo predstavlja osnovicu lokalnog ekonomskog razvoja te poduzetnici imaju priliku ostvariti mnoge pozitivne efekte na život zajednice. Iz navedenih razloga, poduzetnici su važni i vrijedni partneri u pripremi i implementaciji lokalnih razvojnih strategija te je njihovo partnerstvo sa zajednicom važno za progres zajednice.

Hoteli Živogošće d.d. je posvećeno brizi za dobrobit i potrebe građana, okoliša i lokalne tradicije. Predstavnici poduzeća participirat će u aktivnostima s predstavnicima lokalnih vlasti i civilnih institucija kako bi prepoznali potrebe građana i donijeli pozitivne promjene u zajednicu.

SMJERNICE ZA PODRŠKU LOKALNOJ ZAJEDNICI

Rast poslovnih aktivnosti, može ostvariti brojne pozitivne efekte za zajednicu, ponajviše kroz rast zaposlenosti, osobnog dohotka i neposredno samog životnog standarda u zajednici.

Poduzeće nastoji potaknuti lokalnu zajednicu i njezine članove na slijedeće načine: zapošljavanje lokalne radne snage; promociju i nabavu domaćih proizvoda; angažmanom lokalnih poduzetnika u projekte renovacije, namještanja i održavanje objekata poduzeća; poticanjem i doniranjem lokalnih civilnih udruga te državnih i civilnih institucija (sportski klubovi, škole, muzeji); podrškom organizacijama čiji eventi promoviraju lokalnu kulturu i zajednicu; praćenjem i postavljanjem trendova za zaštitu okoliša, štednju energije i vode, menadžment otpada te promicanje zaštite ljudskih prava; sudjelovanjem u raznim aktivnostima lokalne zajednice poput čišćenja plaža, sadnje bilja na javnim površinama, obnovom dječjih igrališta...; poticanjem hotelskog menadžmenta da predlaže i provodi aktivnosti u interesu lokalne zajednice.

SMJERNICE ZA SURADNJU SA LOKALNIM DOBAVLJAČIMA

Poduzeće potiče lokalne poduzetnike i ekonomiju te je stava da visokokvalitetni lokalni proizvodi su upravo oni koji najbolje predstavljaju destinaciju te su presudni za visoko zadovoljstvo gosta. Poduzeće preferira lokalno dobavljače kako bi reduciralo troškove transporta i smanjilo njegovo štetno djelovanje na okoliš. Također, lokalni partneri pružaju bržu i kvalitetniju podršku u slučaju potrebe te osiguravaju nabavu sviježih i visokokvalitetnih proizvoda tijekom cijelog vremena rada hotela.

Svi proizvodi i usluge koji se nabavljaju od lokalnih proizvoda moraju osim cijenom, zadovoljiti i kvalitetom te kompatibilnošću sa odredbama za zaštitu zdravlja i sigurnosti. Osim navedenih, svi nabavljeni proizvodi moraju zadovoljiti i najmanje jedan od niže navedenih kriterija: izrađeni u od recikliranih materijala ili se mogu reciklirati organskog podrijetla, dostavljeni u održivom pakiranju/ambalaži te energetski efikasni.

PRAĆENJE NAPRETKA

Hoteli Živogošće d.d. na godišnjoj bazi planira aktivnosti koje će stvoriti pozitivna iskustva i doprinijeti napretku lokalne zajednice. Postavljanjem ciljeva poput željenog obujma nabave od lokalnih dobavljača, ponudom raznolikih lokalnih proizvoda u hotelima te donacijama institucijama, poduzeće potiče sve članove lokalne zajednice. U godišnjem izvješću o održivosti, poduzeće će sve zaposlenike, dobavljače te ostale partnere informirati o aktivnostima provedenim u suradnji sa lokalnom zajednicom.

 

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM

 

VIZIJA

Stvaranje jedinstvenog doživljaja za svakog hotelskog gosta jedna je od temeljnih vrijednosti poduzeća. Fokusirano na kontinuirani napredak, poduzeće je orijentirano prema poboljšanju iskustva gosta, rastu njegove zadovoljnosti kroz redovito održavanje svih objekata, proizvoda i usluga na visokoj razini kvalitete.

OPSEG

Politika navodi načine i ciljeve kako bi se pratila razina kvalitete i zadovoljstva gosta u hotelskim objektima. Implementacija politike upravljanja kvalitetom odnosi se na organizaciju tj. poduzeće u cijelosti i odnosi se na sve poslovne aktivnosti poduzeća. Glavni ciljevi politike upravljanja kvalitetom je stvaranje dobre usluge i reputacije te jačanje kompetitivnosti poduzeća na tržištu. Sve odredbe politike odnose se na sve poslovne aktivnosti poduzeća Hoteli Živogošće d.d., odnosno na rad objekata Hotel TUI BLUE Makarska i Hotel TUI BLUE Adriatic Beach kojima poduzeće upravlja.

GLAVNI PRINCIPI OSIGURAVANJA KVALITETE

Hoteli Živogošće d.d. obvezuje se pratiti slijedeća načela: proizvodi u usluge koje poduzeće pruža moraju biti na takvoj razini da predstavljaju glavni razlog zadovoljstva gosta, aktivnosti u pružanju usluga ne smiju gostima davati očekivanja koje te usluge ne mogu zadovoljiti, svi zahtjevi kvalitete usluge moraju biti ispunjeni i usklađeni sa relevantnim zakonskim propisima.

Za vrijeme svakodnevnih operacija u hotelskim objektima, potrebno je osigurati ostvarenje slijedećih ciljeva upravljanja kvalitetom: Konstantan napredak u području kvalitete usluge, adaptacijom prema zahtjevima i povratnim informacijama gostiju, kontinuiranim unaprjeđenjem sustava za upravljanje kvalitetom, reduciranjem svih tipova gubitaka od potrošnje energije do utroška materijala i rada, konstantnim poboljšanjem uvjeta rada, zaštitom rada i sigurnosti djelatnika te ostvarivanjem najviših higijenskih standarda u svim prostorima hotela

PRAĆENJE I EVALUACIJA KVALITETE

Hoteli Živogošće d.d. evaluira i osigurava kvalitetu na slijedeće načine: konstantnim praćenjem, izvještavanjem i reakcijom na povratne informacije gosta prikupljene putem TUI BLUE upitnika za goste, rezervacijskih kanala, društvenih mreža te putem direktnog kontakta sa zaposlenicima hotela, potpunom implementacijom i stalnim nadzorom usklađenosti usluge i proizvoda koje hotel pruža sa svim aktualnim TUI BLUE brend standardima, uspješnim ispunjavanjem kriterija Cristal audita na mjesečnoj bazi, potpunom usklađenosti uvjeta rada i radnih procedura sa HACCP standardima, pružajući kvalitetnu edukaciju i osposobljavanje djelatnicima te  regularnim nezavisnim internim nadzorima kvalitete kako bi se evaluiralo stanje samoga objekta, razina čistoće prostora, kvaliteta usluga hrane i pića, wellnessa i sl.

 

POLITIKA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

 

VIZIJA

Hoteli Koločep d.d. se obvezuje na razvoj i primjenu učinkovitih sustava, standarda i praksi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu s rizicima koji su prisutni u njenim poslovnim aspektima.

SVRHA

Cilj je ove politike osigurati zdravo i sigurno radno okruženje te smanjiti rizik za zaposlenike, proizvođače, posjetitelje i ostale stranke na koje aktivnosti tvrtke mogu imati utjecaj, istovremeno kvalitetom i sigurnošću usluge ispunjavajući očekivanja zaposlenika.

OBVEZE POSLODAVCA

Obveza poslodavca da osigura zdravo i sigurno radno okruženje podrazumijeva poštivanje sljedećih načela:

1.
Stvaranje okruženja u kojemu se zdravstveni i sigurnosni rizici kontroliraju kako bi se spriječile ozljede i profesionalna oboljenja.

2.
Poštovanje svih zakonskih uvjeta i propisa te poštivanje svih primjenjivih međunarodnih standarda kontinuiranim poboljšanjima.

3.
Provođenje učinkovitog programa za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, koji će biti sustavni dio tekućih poslovnih aktivnosti, a kojim se: utvrđuju, ocjenjuju i kontroliraju rizici koje predstavljaju česti uzroci ozljeda i profesionalnih oboljenja, a koji su sastavni dio radnog okruženja; jamči da su svi zaposlenici, na svim razinama unutar organizacije, upoznati s politikom i praksom tvrtke u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te da su se obvezali iste provodit; učinkovitim edukacijskim programima i odgovarajućim vođenjem na svim razinama unutar organizacije razvijaju kompetencije zaposlenika u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu; istražuju uzroke ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja te poduzimaju aktivnosti koje imaju za cilj njihovo sprečavanje.

Uvjeti koji trebaju biti ispunjeni u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, usklađuju se s drugim područjima poslovanja te se osigurava neprestano unapređivanje. Dokument je dostupan svim voditeljima na uvid.